กำหนดการสอบกลางภาค ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์

          กำหนดการสอบกลางภาค ประจำภาคเรียนที่ 1/2563 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6   ระหว่างวันที่  10-11 กันยายน 2563