การอบรมเพื่อสร้างความเข้าใจระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ ระเบียบพัสดุภาครัฐ

วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เวลา 09.00น. ดร.นารี คูหาเรืองรอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาบุคลากรด้านการเบิกจ่ายงบประมาณ และระเบียบพัสดุภาครัฐ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีคณะครู บุคลากร เข้าร่วมอบรม เพื่อสร้างความเข้าใจระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ ระเบียบพัสดุภาครัฐ
ระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2565  ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารประถมศึกษา