การอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ่านออกเสียงพยัญชนะและสระ ในภาษาอังกฤษ

วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. รองนายกเทศมนตรี เทศบาลนครรังสิต เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การอ่านออกเสียงพยัญชนะและสระ ในภาษาอังกฤษ ให้กับครูสังกัดเทศบาลนครรังสิต 93 คน ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ระหว่างวันที่ 28-31 ตุลาคม 2562
โดยมี ดร.นารี คูหาเรืองรอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต ฯ กล่าวต้อนรับ
ครูต้นแบบ วิชาภาษาอังกฤษ จำนวน 7 คนเป็นโค้ช ในการอบรมเชิงปฏิบัติการ ในครั้งนี้
สื่อ เอกสาร และนวัตกรรมที่ใช้ในการอบรมครั้งนี้ ผลิตโดยโรงพิมพ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ (VRU Printing)