การพ่นย่าฆ่าเชื้อ Covid-19

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 ชมรมเครือข่ายความปลอดภัยในการทำงานราชพฤกษ์ นำโดย นายเฉลิม สารคาม, นายธนกร ธนูศร, ว่าที่ รต.รจน์พิทักษ์ โรจนอาภากุล ร่วมกับ บริษัท สุภากรณ์ เซฟตี้ โซลูชั่น จำกัด โดย นายมนชัย บุญวงศ์, นายสมชาย นาคสุวรรณ์, นายเกียรติศักดิ์ ฤทธิ์ภักดิ์, นายนพดล คำผุย และ บริษัท บางปะอินเสาเข็มคอนกรีต จำกัด ดำเนินการพ่นย่าฆ่าเชื้อ Covid-19 ที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ทั้งนี้โรงเรียนสาธิตฯ ใส่ใจความปลอดภัยของนักเรียน บุคลากร ในการป้องกัน covid – 19 ในสถานศึกษา