การฉีดวัคซีนวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2 รอบที่ 2

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564
ผศ.ดร.ณพัฐอร บัวฉุน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิต (ฝ่ายมัธยมศึกษา) พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนสาธิต ได้นำนักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3 – 6 (ช่วงอายุ 12 – 18 ปี) เข้ารับการฉีดวัคซีนวัคซีนไฟเซอร์ (Pfizer) เข็มที่ 2 รอบที่ 2 ณ หอประชุมวไลยอลงกรณ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดย โรงพยาบาลคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
#V_Visionary เป็นผู้รอบรู้ และมีวิสัยทัศน์
#A_Activeness ทำงานเชิงรุก ริเริ่มสร้างสรรค์
#L_Like to learn สนใจใฝ่เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
#A_Adaptive ปรับตัวได้ดี พร้อมนำการเปลี่ยนแปลง
#Y_Yields สร้างผลงานเชิงประจักษ์
#A_Acceptance and Friendliness เป็นที่ยอมรับในกัลยาณมิตร