มอบเกียรติบัตร แก่นักเรียนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00 น. ดร.นารี คูหาเรืองรอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯและ ผศ.ดร.ณพัฐอร บัวฉุน รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ เป็นประธานมอบรางวัลให้แก่นักเรียนโรงเรียนสาธิตวไลยอลงกรณ์ระดับชั้นมัธยมศึกษา ที่ชนะเลิศไปแข่งในระดับภาคและเหรียญทอง การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา ณ อาคารมัธยมศึกษา

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2562 เวลา 08.00น. ดร.นารี คูหาเรืองรอง ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้เป็นเกียรติมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาและครูผู้ฝึกสอน ที่ได้รับรางวัลการแข่งขันศิลปหัตถกรรมระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ณ อาคารประถมศึกษา