พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรีเข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิต

ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม ในพระบรมราชูปถัมภ์ เข้าเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ซึ่งได้นำงานวิจัยการเรียนรู้แบบ Active Learning มาปรับใช้ในห้องเรียนจนเกิดผลสัมฤทธิ์กับนักเรียนทุกระดับชั้นอย่างเป็นรูปธรรม และขยายผลไปสู่ครูในโรงเรียนเครือข่ายอีก 70 แห่ง และเนื่องจากกระทรวงศึกษาธิการ ประกาศเลื่อนการเปิดภาคเรียน จึงได้ทดลองปรับพื้นฐานการจัดการเรียนการสอน หากไม่สามารถเปิดการเรียนได้หลังวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 จะจัดการเรียนรู้ทางไกลแบบ Active Learning ให้กับนักเรียนปลายทาง

ข้อมูลเพิ่มเติม : https://news.ch7.com/detail/414138