ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

ประชาสัมพันธ์ถึงผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา

ให้มาดำเนินการ รับเงินเรียนฟรี

และ รับหนังสือเรียน (จ่ายค่าหนังสือ) ให้เรียบร้อย ตามวัน-เวลา ดังข้างต้น