ประกาศรายชื่อนักเรียนโควตาเรียนดี เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2564

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ รายงานตัวและชำระค่าบำรุงการศึกษาในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ห้องการเงินชั้น 2 อาคารประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตฯ โดยแบ่งได้ดังต่อไปนี้
** ระดับชั้น ม.1 รายงานตัวเวลา 09.00 – 11.00 น.
** ระดับชั้น ม.4 รายงานตัวเวลา 12.00 – 15.00 น.