ค่ายกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงาน WRITING CAMP : CINQUAIN POEMS

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำนักเรียนแผนการเรียน English Program Grade 1-3 จำนวน 44 คน ไปเข้าค่ายกิจกรรมสร้างสรรค์ผลงาน WRITING CAMP : CINQUAIN POEMS
วัตถุประสงค์
1.เพื่อฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ แบบมีรูปแบบ (Pattern Writing) ให้กับนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 แผนการเรียน English Program
2.เพื่อฝึกทักษะการเขียนภาษาอังกฤษอย่างสร้างสรรค์ สำหรับเด็กเล็ก
3.เพื่อฝึกทักษะในการแต่งบทกลอนภาษาอังกฤษ สำหรับเด็ก Cinquain Poems
4.เพื่อฝึกทักษะกระบวนการคิดขั้นสูงสำหรับเด็กเล็ก โดยใช้นวัตกรรมการคิดของโรงเรียนในการฝึก(Thinking Maps)
ในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ จัดกิจกรรมในรูปแบบ Active Learning ตามแนวคิด GPAS 5 Steps
ระหว่างวันที่ 30-31 มกราคม 2563 ณ โรงแรมชวาลัน รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม
โดยมีวิทยากรและเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลนักเรียน
1.ชาวต่างชาติเจ้าของภาษา (Native Speakers) 4 คน
2.ผู้เชี่ยวชาญภาษาอังกฤษชาวไทย 1 คน
3.ครูพี่เลี้ยงชาวไทย 8 คน
4.เจ้าหน้าที่ เทคนิค 2 คน